Unit 15 : Reported speech – Câu tường thuật

Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó. Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại một lời nói của ai đó chúng ta sẽ dùng Reported Speech. Cùng xét trường hợp sau: Bạn gặp Tom, Tom nói...

Unit 14 : Model verb – Động từ khiếm khuyết (phần 2)

1. Can/ Could: có thể. Can + V → Can + be + V3/V-ed. Could + V → Could + be + V3/V-ed. I can’t see the words on the board → The words on the board can’t be seen. (Tôi không thể nhìn thấy chữ trên...

Unit 2: Past simple, Past continuous, Use to & Would

Chủ điểm tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay sẽ là về các thời miêu tả quá khứ: Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, cách diễn đạt “Used to” và “would”. Cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn nhé!   Past simple Cách...

Unit 1: Present simple, Present continuous, State verbs

Chủ đề ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức liên quan đến thì Hiện tại đơn, hiện tại tiêp diễn và động từ trạng thái. Cùng tham khảo bài viết sau nhé! Ngữ pháp cấu trúc thì Hiện tại...

Unit 3: Present perfect, Present perfect continuous

Thì Hiện tại Hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (the present perfect tense, the present perfect continuos tense) là 2 thì gây nhiều khó khăn cho thí sinh. Hôm nay, mình sẽ đưa ra một số dấu...