Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2)

Tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2)

Tiếp tục chuyên đề về Công nghệ thông tin, chúng ta sẽ cập nhật thêm một số từ vựng mới thuộc lĩnh vực này các bạn nhé!

Từ vựng về chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2)

 1. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 2. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 3. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 4. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 5. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 6. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 7. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 8. eyestrain: mỏi mắt
 9. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 10. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 11. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 12. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 13. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 14. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 15. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 16. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 17. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 18. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 19. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 20. level with someone (verb): thành thật
 21. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 22. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 23. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 24. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 25. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 26. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 27. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 28. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 29. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 30. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 31. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 32. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 33. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 34. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 35. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ
 36. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 37. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 38. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 39. Solve /sɒlv/: giải quyết
 40. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 41. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 42. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 43. Multi-task  –  Đa nhiệm.
 44. Priority /praɪˈɒrəti/ –  Sự ưu tiên.
 45. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.
 46. Real-time  –  Thời gian thực.
 47. Schedule /ˈskedʒuːl/ –  Lập lịch, lịch biểu.
 48. Similar /ˈsɪmələ(r)/ –  Giống.
 49. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/  –  Lưu trữ.
 50. Technology /tekˈnɒlədʒi/  –  Công nghệ.tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin 1Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2)
 1. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ –  Số, thuộc về số.
 2. Chain /tʃeɪn/ –  Chuỗi.
 3. Clarify /ˈklærəfaɪ/ –  Làm cho trong sáng dễ hiểu.
 4. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ –  Cá nhân, cá thể.
 5. Inertia /ɪˈnɜːʃə/  –  Quán tính.
 6. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/  –  Sự bất thường, không theo quy tắc.
 7. Quality /ˈkwɒləti/  –   Chất lượng.
 8. Quantity/ˈkwɒntəti  –   Số lượng.
 9. Ribbon /ˈrɪbən/ –  Dải băng.
 10. Abacus/ˈæbəkəs/  –  Bàn tính.
 11. Allocate/ˈæləkeɪt/  –  Phân phối.
 12. Analog /ˈænəlɒɡ/ –   Tương tự.
 13. Command/kəˈmɑːnd/  –   Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 14. Dependable/dɪˈpendəbl/  –  Có thể tin cậy được.
 15. Devise /dɪˈvaɪz/ –  Phát minh.
 16. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ : Tổng
 17. Addition /əˈdɪʃn/: Phép  cộng
 18. Address /əˈdres/ : Địa chỉ
 19. Appropriate /əˈprəʊpriət/:   Thích hợp
 20. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/:   Số học
 21. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ :   Khả năng
 22. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 23. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 24. Component/kəmˈpəʊnənt/ :  Thành  phần
 25. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ :   Máy  tính
 26. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ :  Tin học hóa
 27. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 28. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 29. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 30. Demagnetize  (v)  Khử từ hóa
 31. Device  /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
 32. Disk  /dɪsk/: Đĩa
 33. Division /dɪˈvɪʒn/   Phép chia
 34. Minicomputer  (n) Máy tính mini
 35. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép  nhân
 36. Numeric  /njuːˈmerɪkl/:  Số học, thuộc về số học
 37. Operation  (n):  Thao  tác,
 38. Output  /ˈaʊtpʊt/:  Ra, đưa ra
 39. Perform /pəˈfɔːm/ :  Tiến hành, thi hành
 40. Process /ˈprəʊses/:   Xử lý
 41. Pulse /pʌls/:  Xung
 42. Signal  (n): Tín hiệu
 43. Solution  /səˈluːʃn/:   Giải pháp, lời giải
 44. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ
 45. Subtraction  /səbˈtrækʃn/:   Phép trừ
 46. Switch  /swɪtʃ/:   Chuyển
 47. Tape   /teɪp/:   Ghi băng, băng
 48. Terminal  /ˈtɜːmɪnl/:  Máy trạm
 49.  Transmit /trænsˈmɪt/:   Truyền
 50. Binary /ˈbaɪnəri/  –  Nhị phân, thuộc về nhị phân.

Tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tham khảo thêm 1 số cụm từ thuộc các chủ đề tại đây:

>> Xem thêm:

---
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP ENGLISH
Head Office: 26 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)
-------------------------
HÀ NỘI
ECORP Cầu Giấy: 30/10 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy - 024. 62936032
ECORP Đống Đa: 20 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa - 024. 66586593
ECORP Bách Khoa: 236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng - 024. 66543090
ECORP Hà Đông: 21 Ngõ 17/2 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông - 0962193527
ECORP Công Nghiệp: 63 Phố Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0396903411
ECORP Sài Đồng: 50/42 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội - 0777388663
ECORP Trần Đại Nghĩa: 157 Trần Đại Nghĩa Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0989647722
ECORP Nông Nghiệp: 158 Ngô Xuân Quang, Gia Lâm, Hà Nội - 0869116496
- HƯNG YÊN
ECORP Hưng Yên: 21 Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên - 0869116496
- BẮC NINH
ECORP Bắc Ninh: Đại học May Công nghiệp – 0869116496
- TP. HỒ CHÍ MINH
ECORP Bình Thạnh: 203 Nguyễn Văn Thương, Q. Bình Thạnh – 0961995497
ECORP Quận 10: 497/10 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. HCM - 0961995497
ECORP Gò Vấp: 41/5 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp - 028. 66851032
Tìm hiểu các khóa học của và đăng ký tư vấn, test trình độ miễn phí tại đây.
Cảm nhận học viên ECORP English.

Share this post