Tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2)

Tiếp tục chuyên đề về Công nghệ thông tin, chúng ta sẽ cập nhật thêm một số từ vựng mới thuộc lĩnh vực này các bạn nhé! Từ vựng về chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 2) Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn,