danh từ đếm được, không đếm được

Danh từ đếm được (Countable) và không đếm được (Uncountable)

Danh từ là từ loại phong phú nhất trong tiếng Anh. Hiểu cách phân loại danh từ đếm được và danh từ không đếm được sẽ giúp bạn sử dụng từ loại này dễ dàng hơn. Đây là một kiến thức tương đối cơ bản của tiếng Anh mà bất cứ 1 người nào khi