Nội động từ & Ngoại động từ

Intransitive verbs (nội động từ) và transitive verbs (ngoại động từ)

Trong tiếng Anh, động từ chia ra 2 loại nội động từ và ngoại động từ; một vài trường hợp động từ sử dụng trong cả 2 trường hợp. Làm thế nào để phân biệt chúng và cách sử dụng như thế nào? Hãy theo dõi bài học sau nhé. Nói về mức độ quan