Các mẫu câu so sánh 1

So sánh (Comparison) trong tiếng Anh và mọi thứ bạn cần biết (Phần 2)

Ngoài 3 cấu trúc so sánh chính đã nêu ở phần 1, Ecorp English sẽ giới thiệu thêm với các bạn một số mẫu câu khác, gồm: So sánh kém, So sánh kép và So sánh bội,… Phần 1: So sánh (Comparison) trong tiếng Anh và mọi thứ bạn cần biết (Phần 1) 1. So sánh